Bei den Wangener Linden, Wangen

Kontakt

Bei den Wangener Linden, Wangen

Wangener Linde (beim Friedwald Wangen)